bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Statut

Uchwała Nr XVIII / 243/ 2004 Rady Gminy Darłowo z dnia 22 grudnia 2004 w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą &bdquo,Biblioteka Publiczna w Domasławicach&rdquo,.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin ( Dz. U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) , art. 9, art. 11 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2001 r. Nr 13 , poz. 123 , z 2002r. Nr 41 poz. 364 , z 2003 r. Nr 96 poz. 874 , Nr 162 poz. 1568 , Nr 213 poz. 2081 , z 2004. Nr 11 poz. 96) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 11 ust. 1,2,3 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr.85, poz.539, z 1998r. Nr 106, poz.668, z 2001r. Nr129, poz. 1440, z 2002 roku Nr 113, poz.984, z 2004. nr 238 poz. 2390 )

Rada Gminy Darłowo uchwala , co następuje:

§, 1.

Tworzy się z dniem 1 stycznia 2005r. samorządową instytucję kultury pod nazwą :Biblioteka Publiczna w Domasławicach&rdquo, i nadaje się jej statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§, 2. Siedzibą biblioteki są Domasławice.

§,3. Biblioteka prowadzi działalność na terenie Gminy Darłowo.

§, 4. Podstawowym zakresem działania Biblioteki jest gromadzenie , opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałOpublikował: Marceli Lichacy
Publikacja dnia: 23.11.2011
Podpisał: Dorota Dąbska
Dokument z dnia: 20.01.2011
Dokument oglądany razy: 2 980