bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
Gminnej Biblioteki Publicznej w Domasławicach


§ 1. PRAWO KORZYSTANIA


1. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy i miasta.
2. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
a. okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną;
b. wypełnić kartę zapisu, zawierającą oświadczenie zgody na wykorzystywanie
przez Bibliotekę danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach
związanych ze zwrotem wypożyczonych książek;
c. zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu.
4. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub
opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub
opiekuna prawnego.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania,
miejsca pracy lub szkoły.
6. Czytelnik przychodzący do Wypożyczalni z wolnym dostępem do półek
wierzchnie okrycie w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
7. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 2. WYPOŻYCZANIE


1. Wypożyczyć można jednorazowo 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma
zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 2 pkt 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych).
4. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
5. W razie braku książki, Czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę Czytelnika Biblioteka sprowadza, w miarę możliwości, książki z innych bibliotek.
6. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
7. Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 3. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
3. Czytelnik za zgubioną lub zniszczoną książkę przynosi taki sam egzemplarz zakupiony osobiście.

§ 4. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 2 pkt 1 Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek.
2. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książek Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 5. SKARGI I WNIOSKI

1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków lub zgłaszać do Dyrektora, ewentualnie kierowników placówek Biblioteki. § 6. PRZEPISY KOŃCOWE 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmie Dyrektor Biblioteki.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.07.2005 r.Opublikował: Marceli Lichacy
Publikacja dnia: 23.11.2011
Podpisał: Dorota Dąbska
Dokument z dnia: 20.01.2011
Dokument oglądany razy: 1 821