Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Deklaracja dostępności

Data ogłoszenia: 2021-02-05

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Domasławicach

Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Domasławicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre pliki PDF mogą być przygotowane jako skan.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Dąbska.
 • E-mail: biblioteka133@wp.pl
 • Telefon: 943140006

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Darłowo
 • Adres: Dąbrowskiego 4
 • E-mail: wojt@ugdarlowo.pl
 • Telefon: 943446301

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek GBP w Domasławicach, Domasłąwice 31 posiada wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 


Data publikacji: 05.02.2021 (09:07)Data aktualizacji: 05.02.2021 (09:09)
Osoba publikująca: Dorota DąbskaOsoba modyfikująca: Dorota Dąbska
Autor: Dorota Dąbskaliczba wejść: 2495
05 lut 2021 (09:09)Dorota Dąbska»Deklaracja dostępności
05 lut 2021 (09:07)Dorota Dąbska»Nowa strona

Przejdź do góry strony